Sut i Sefydlu Tâl Rhiant

System Arlwyo Heb Arian Parod
Mae gan Ysgol Dyffryn Trannon system arlwyo heb arian parod, a ddefnyddir gan bob disgybl i brynu cinio ysgol, y clwb brecwast a rhai tripiau ysgol.

Mae'r system yn caniatáu preifatrwydd llwyr i'r disgyblion hynny sydd â hawl i Brydau Ysgol Am Ddim ac yn dyrannu'r cyfrifon priodol yn awtomatig gyda'r symiau prydau ysgol am ddim.

Ni dderbynnir sieciau nac arian parod yn yr ysgol i dalu am ginio ysgol na'r clwb brecwast. Bydd angen i chi sefydlu cyfrif ar ParentPay cyn i'ch plentyn allu defnyddio'r System Heb Arian Parod. Byddwch yn derbyn llythyr actifadu yn ystod wythnos gyntaf eich plentyn yn yr ysgol gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair a chyfarwyddiadau llawn ar sut i wneud hyn. Mae'n bwysig bod arian yn cael ei ychwanegu at gyfrif eich plentyn ar ParentPay cyn gynted ag y bo modd. I gael rhagor o wybodaeth am ParentPay ewch i'w gwefan https://www.parentpay.com/

Gwneud Taliadau
Mae dau opsiwn ar gyfer gwneud taliadau:

  1. Ar-lein - Mae gwasanaeth talu ar-lein diogel o'r enw ParentPay ar gael i chi dalu am brydau ysgol, rhai teithiau a'r clwb brecwast.
    Mae ParentPay yn cynnig y rhyddid i wneud taliadau pryd bynnag a lle bynnag yr ydych chi'n hoffi 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, yn ddiogel gan wybod bod y dechnoleg a ddefnyddir yn defnyddio'r diogelwch rhyngrwyd uchaf sydd ar gael.
    Bydd gennych gyfrif ar-lein diogel, wedi'i actifadu gan ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair unigryw. Os oes gennych fwy nag un plentyn yn yr ysgol hon, gallwch uno eu cyfrifon a chreu un mewngofnodi i'ch holl blant.
    Mae gwneud taliad yn syml ac mae gan ParentPay hanes talu i chi ei weld yn nes ymlaen, nid oes unrhyw fanylion cerdyn yn cael eu storio mewn unrhyw ran o'r system. Ar ôl i chi actifadu eich cyfrif gallwch wneud taliadau ar-lein ar unwaith. Sylwch mai isafswm lefel y trafodiad ar gyfer gwneud taliad yw £ 1.00. Mae'r system hefyd yn gallu darparu adroddiad i chi sy'n manylu ar bob eitem o fwyd sy'n cael ei weini, pob credyd a wneir i'r system, am unrhyw gyfnod o amser a dangos cydbwysedd cyfredol.
  2. Pwynt Tâl - Ar gyfer rhieni / gofalwyr nad oes ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd neu nad ydynt am ychwanegu atodol ar-lein, gallwch ddefnyddio unrhyw gyfleuster Pwynt Tâl yn y gymuned. I ddod o hyd i'ch allfa Pwynt Talu agosaf, ewch i'ch cod post a'i nodi https://paypoint.com/en-gb. (Er gwybodaeth, mae CostCutter, Spar, CoOp a McColls yn allfeydd yn Llanidloes) Er mwyn defnyddio'r cyfleuster Pwynt Talu bydd angen cerdyn y gellir ei archebu trwy swyddfa'r ysgol. Os bydd angen cerdyn arnoch, archebwch ef cyn gynted â phosibl. Bydd taliadau trwy PayPoint yn cymryd hyd at 48 awr i'w credydu i'r cyfrif priodol.
    Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r system heb arian parod, mae croeso i chi gysylltu â'r Gwasanaeth Arlwyo yn cashless.catering@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 82 7500.

C: Beth yw system heb arian parod?
A: Mae System Arlwyo Heb Arian yn ddatrysiad sydd wedi'i gynllunio'n bwrpasol i ddiwallu anghenion a gofynion esblygol y ddarpariaeth arlwyo, sy'n ofynnol gan ysgolion heddiw. Mae'n caniatáu i ysgolion allu darparu gwasanaeth prydau cyflymach, mwy effeithlon a mwy deniadol i'w disgyblion a'u staff yn well.

C: Sut mae hawliau Pryd Ysgol Am Ddim yn gweithio?
A: Mae'r holl hawliau pryd bwyd am ddim yn cael eu rhoi ar y system.
Bydd y System Arlwyo Heb Arian Parod, yn ddyddiol, yn dyrannu'r cyfrifon priodol yn awtomatig gyda'r symiau prydau ysgol am ddim. Mae disgyblion sydd â hawl PYDd yn aros yn anhysbys bob amser gan fod mynediad at bob math o gyfrif yn yr un modd, ni waeth a ydynt yn cael eu talu amdanynt ai peidio.

C: Pa ddull o daliadau y gellir eu defnyddio i gredydu cyfrif?
A: Gellir credydu unrhyw swm (isafswm trafodiad £ 1) i gyfrif trwy unrhyw un o'r dulliau canlynol. Ar ôl i gyfrif gael ei gredydu, ni ellir tynnu'r arian yn ôl a rhaid ei wario ar y gwasanaeth prydau ysgol.

Taliadau Ar-lein
Rydym wedi cyflwyno taliad ar-lein mewn partneriaeth â'r Datrysiad Heb Arian Parod. I wneud taliad ar-lein ewch i www.ParentPay.com

Pwynt Tâl
Os nad ydych am ychwanegu atodol ar-lein, rhoddir cerdyn Pwyntiau Tâl i chi, y gellir ei ddefnyddio i ychwanegu at gyfrif eich plentyn yn eich siopau Pwynt Talu lleol. Bydd taliadau o ran Pwynt Tâl yn cymryd hyd at 48 awr i'w credydu i'r cyfrif priodol. Gallwch ddod o hyd i'ch siopau lleol trwy ymweld â'r wefan isod:
www.paypoint.co.uk/locator.aspx

C: Mae gan fy mhlentyn alergedd. A fydd hyn yn cael ei fonitro trwy'r System Heb Arian Parod?
A: Ydw - mae'r holl gofnodion alergedd sydd wedi'u cofrestru gyda'r ysgol yn cael eu rhoi ar y System Heb Arian Parod.

C: A allaf bennu gofynion dietegol fy mhlentyn?
A: Bydd y system yn caniatáu ichi gofrestru unrhyw eitemau na all eich plentyn eu bwyta oherwydd anghenion dietegol neu resymau crefyddol. Rhaid i unrhyw eitem o'r fath gael ei chadarnhau'n ysgrifenedig gan y rhiant neu'r gofalwr a'i chyfeirio i swyddfa'r ysgol.

C: A all unrhyw un arall ddefnyddio cyfrif fy mhlentyn?
A: Na - oherwydd y diogelwch helaeth ar y system ni fydd unrhyw un yn gallu cyrchu cyfrif eich plentyn. Fel rhagofal eilaidd, dyrennir delwedd llun i bob disgybl.

C: Beth fydd yn digwydd os nad yw cyfrif fy mhlentyn mewn credyd?
A: Gellir prosesu “benthyciad” wrth y til a fydd wedyn yn caniatáu talu am bryd o gyfrif gorddrafft awtomatig. Y terfyn yw £ 5 ac anfonir nodiadau atgoffa trwy e-bost neu negeseuon testun trwy ParentPay